Gizlilik Politikası ve KVKK Aydınlatma Metni

Gizlilik Politikası

İşbu Gizlilik Politikası ve KVKK Aydınlatma metni, Akıncı Hukuk Bürosu ve Akıncı Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi (bundan böyle birlikte “Akıncı” olarak anılacaktır) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan böyle “KVKK” olarak anılacaktır) uyarınca https://akincilaw.com/ adresindeki internet sitesini herhangi bir şekilde ziyaret eden ilgili kişiler (bundan böyle “İlgili Kişi” olarak anılacaktır) tarafından kullanım öncesi okunmak üzere hazırlanmıştır.

İlgili Kişi kavramı müvekkillerimiz, müvekkil adaylarımız, iş ortaklarımız da dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere internet sitemizi herhangi bir şekilde ziyaret etmiş tüm kişileri kapsamaktadır.

Akıncı olarak verdiğimiz hizmetler kapsamında, toplanan kişisel verilerin azami hukuki koruma ile güvence altına alınması gerektiğine inanmaktayız. Bu amacı gerçekleştirmek için, Akıncı bünyesinde tüm idari, teknik ve hukuki önlemler alınmakta, her türlü kişisel veri KVKK’ya uygun olarak işlenmekte, saklanmakta ve aktarılmaktadır. İşbu KVKK Aydınlatma Metni, toplanacak ve işlenecek kişisel verinin hangi amaçla işleneceği, aktarılıp aktarılmayacağı, aktarılacaksa kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verinin toplanma yöntemi ve hukuki sebepleri ile ilgili kişilerin KVKK uyarınca sahip olduğu haklar hakkında İlgili Kişileri bilgilendirmek amacıyla düzenlenmiştir.

KVKK Aydınlatma Metni

İşbu KVKK Aydınlatma Metni Akıncı’nın “Veri Sorumlusu” sıfatıyla topladığı, sakladığı ve işlediği kişisel verilere ilişkin olarak “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” kenar başlıklı KVKK m.10 uyarınca hazırlanmıştır. Bu nedenle, Akıncı’nın “Veri İşleyen” sıfatıyla hareket ettiği durumlardaki veri işleme faaliyetleri işbu KVKK Aydınlatma metni kapsamında değildir.

Akıncı olarak kişisel verilerinin güvenliğine verdiğimiz önem doğrultusunda bünyemizde barındırdığımız her türlü kişisel veri KVKK’ya uygun olarak işlenmekte, saklanmakta ve aktarılmaktadır.

Aydınlatma Metni konu kavramlarının tanımları aşağıdaki şekildedir;

Kişisel VeriKimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.
İlgili KişiKişisel verisi işlenen gerçek kişi.

Özel Nitelikli (Hassas) Kişisel Veri

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.
Veri Sorumlusu Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişidir.
Veri İşleyen Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişidir.
Açık RızaBelirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızadır.
Kişisel Verilerin İşlenmesiKişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.

Veri Sorumlusu Bilgileri

Akıncı Hukuk Bürosu ve Akıncı Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi

 • Adres: 42 Maslak Ahi Evran Cad. No:6 Ofis 3 Kat:5 34485 Maslak – Sarıyer/İSTANBUL
 • Vergi Kimlik No: 0270293212
 • Telefon: 0 (212) 287 07 00
 • Faks: 0 (212) 287 87 86
 • Web: https://akincilaw.com/
 • E-posta: info@akincilaw.com
 • KEP Adresi: akincidanismanlik@hs01.kep.tr

Kişisel Verileriniz İşleme Amacı

Akıncı tarafından elektronik ya da fiziki ortamda, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle toplanan İlgili Kişiye ait kişisel veriler Akıncı tarafından yürütülen faaliyetler kapsamında ve KVKK m.4 hükmüne uygun olarak;

 • Doğru ve gerektiğinde güncel,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için,
 • İşledikleri amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işledikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek koşuluyla işlenmektedir.

Akıncı kişisel verileri; internet sitesinin kullanımını kolaylaştırmak ve kullanıcıya özgü kılmak, internet sitesinin performansı üzerinde değerlendirme yaparak gerekli iyileştirmeleri yapmak, hukuki danışmanlık hizmetleri sağlamak, sağladığımız hizmet esnasında bilgi güvenliği sürecini yönetebilmek ve müvekkillerimiz, müvekkil adaylarımız ve çalışan adaylarımızla yeterli ve gerekli iletişimi sağlayabilmek, işe alım süreçlerini yönetmek, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek kapsamında amacıyla KVKK m.6’da yer alan şartlara uygun şekilde işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarılması

İlgili kişiye ait kişisel veriler, yukarıdan belirtilen ve KVKK’nın 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işleme şartları ve özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları ve amaçları doğrultusunda KVKK’nın 8. ve 9. Maddelerin uyarınca; gerekli olması halinde veya talep üzerine yetkili kamu kurum ve kuruluşlara aktarılmaktadır.

Kişisel verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

İlgili kişiye ait kişisel veriler, Akıncı tarafından, KVKK ile düzenlenmiş temel ilkeler doğrultusundan otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortam üzerinden toplanmaktadır.

İlgili kişiye ait kişisel veriler, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK m.5 ve 6’da belirtilen kişisel veri ve işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da toplanabilmekte, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişinin Hakları

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklar ile ilgili talepler “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e göre, “42 Maslak Ahi Evran Cad. No:6 Ofis 3 Kat:5 34485 Maslak – Sarıyer/İSTANBUL” adresine yazılı olarak iletilebilir, işbu Aydınlatma Metninin ekinde yer alan KVKK bilgilendirme formunu doldurularak ıslak imzalı şekilde yukarıda verilen şirket adresine iletilebilir, Akıncı’ya şahsen teslim edilebilir, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı “Güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla Akıncı’nın yukarıda verilmiş KEP adresine iletilebilir veya Akıncı’ya daha önce bildirilen ve sistemde kayıtlı bulunan e-posta adresi kullanılarak info@akincilaw.com adresine iletilebilir.

Akıncı’ya bu hususta yazılı başvuru yapılması halinde, talebin niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içerisinde yanıt verilecektir.