KVKK Bilgilendirme Formu

İşbu KVKK Bilgilendirme Formu, Akıncı Hukuk Bürosu ve Akıncı Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi (bundan böyle birlikte “Akıncı” olarak anılacaktır) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (bundan böyle “KVKK” olarak anılacaktır) 10uncu maddesinde düzenlenen veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü ve 11inci maddesi uyarınca veri sahiplerine kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin tanınan haklar çerçevesinde; bu haklarının kanuna ve ilgili mevzuata uygun olarak kullanılmalarını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

KVKK’nın 11inci maddesi ile veri sahiplerine tanınan haklar uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak; kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, işleniyor ise buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, KVKK’ya uygun şekilde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bilgilerin düzeltilmesi veya silinmesi ya da yok edilmesine ilişkin işlemlerin verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran elektronik otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

İşbu form doldurulup çıktısı alındıktan sonra veri sahipleri, aşağıda yer alan dört yöntemden birini seçerek KVKK m.13 uyarınca Akıncı’ya ücretsiz başvuruda bulunabilmektedir.

No

Başvuru Yöntemi

AdresBilgi
1

Veri sahibinin şahsen başvuru yapması.

42 Maslak Ahi Evran Cad. No:6 Ofis 3 Kat:5 34485 Maslak – Sarıyer/İSTANBULZarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılmalıdır. Veri sahibinin kimliğini ortaya koyan belgeleri ibraz etmesi zorunludur.
2Noter yoluyla ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla tebligat.42 Maslak Ahi Evran Cad. No:6 Ofis 3 Kat:5 34485 Maslak – Sarıyer/İSTANBULTebligat zarfının üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılmalıdır.
35070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı “Güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla.akincidanismanlik@hs01.kep.tr  E-posta’nın konusu “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” olmalıdır.
4E-posta yöntemiyle.info@akincilaw.comE-posta’nın konusu “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” olmalıdır. Akıncı’ya daha önce bildirilen ve sistemde kayıtlı bulunan e-posta adresinizi kullanmak suretiyle yazılı olarak iletilmesi gerekmektedir.

Üçüncü kişilerin veri sahipleri adına KVKK m. 11’de düzenlenen bilgi alma hakkını kullanmaları mümkün değildir. Veri sahibinin kendisi dışında bir kişiye ilişkin kişisel verilerle ilgili talepte bulunması için konuya ilişkin olarak veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekâletnamenin ıslak imzalı ve noter onaylı aslı ibraz edilmelidir.

Veri sahibinin talebinin ayrı bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Akıncı tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Akıncı’ya yapılan başvurular talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandırılarak yazılı olarak veya elektronik ortam üzerinden veri sahibine bildirilecektir.

Bilgi Edinme Başvuru Formu

Lütfen aşağıdaki formu doldurunuz:

İşbu başvuru formu, Akıncı ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Akıncı tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için hazırlanmıştır. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Akıncı ek evrak ve bilgi (nüfus cüzdanı vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Akıncı, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı sorumluluk kabul etmemektedir.