Eylül 2023 Tahkim Bülteni

Avrupa Komisyonu Enerji Şartı Anlaşması’ndan Çekilmeyi Resmi Olarak Önerdi

Geçtiğimiz sene sekiz Avrupa Birliği (“AB”) ülkesinin Enerji Şartı Anlaşması’ndan(“ECT”) çekilmek istediğini duyurmasından sonra AB Parlamentosu AB Ülkeleri’ne koordineli şekilde ECT’den çekilme çağrısı yapmıştı. ECT’nin modernleştirilmesi çabalarıbaşarısız olunca Avrupa Komisyonu; AB’ye, üye ülkelere ve Euratom’a (Avrupa AtomEnerjisi Topluluğu) resmi olarak ECT’den çekilme çağrısı yaptı. Komisyon bu çağrısındaiklim değişikliğine vurgu yaparak kabul edildiği tarihten bu yana ECT’nin büyük ölçüdeaynı kaldığını ve Avrupa Yeşil Mutabakatı, Paris Anlaşması ile AB’nin iklim hedefleriyleartık uyumsuz olduğunu ifade etti. Anlaşmadan çekilmenin onaylanması içinKomisyon’un teklifinin oylama yapılarak kabul edilmesi gerekiyor.

Yargıtay Tahkim Yargılaması Usulüne İlişkin İtirazların Süresinde İleri Sürülmesi Gerektiği ve Hakem Kararının Esastan İncelenemeyeceğine Karar Verdi

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi, 28 Mart 2023 tarih ve 2023/989 E. ve 2023/1241 K. sayılıkararı ile hakem kararının iptali talebinin kabulüne ilişkin Bölge Adliye Mahkemesi kararını bozdu.

Söz konusu kararda Bölge Adliye Mahkemesi (a) tahkim anlaşmasına göre atanan hakem heyetinin kurulma usulünün tarafsızlığa ve eşitliğe aykırı olduğunu, (b) hakemlerce hükme esas alınan bilirkişi raporunu hazırlayan bilirkişinin hakem heyeti üyelerindenbiriyle çıkar çatışması olduğunu ve (c) hakem kararının kamu düzenine aykırı olduğunutespit ederek hakem kararının iptaline karar vermiştir.

Yargıtay, Bölge Adliye Mahkemesi’nin bu kararını bozarak tarafların hakemlerin seçimusulünü sözleşmeyle belirlediğini ve taraflarca kararlaştırılan bu düzenlemenin iptalnedeni olamayacağını, hakem heyeti üyesi ile bilirkişinin arasındaki menfaat çatışmasına yönelik itirazın HMK m. 409 gereği tahkim yargılaması sırasında ilerisürülmediği için dikkate alınmayacağını işaret etmiştir

Son olarak Yargıtay, hakem heyetinin bilirkişi deliline başvurup başvurmamak konusunda takdir yetkisine sahip olduğunu, uygulanacak hukuk kurallarının tespiti ve tahlilinin hakem heyetine ait olduğunu ve hakem kararının esastan incelenemeyeceğini tespit ederek bu konudaki içtihadını güçlendirmiştir.

Ağustos Ayında Türk Tahkim Dünyasında Neler Yaşandı?

ISTAC Milletlerarası Tahkim Divanı’na dünyaca ünlü tahkim uzmanı Gary Born atandı.

Diğer Tahkim Bültenleri

2024-03-28T12:58:56+00:00
Go to Top