Temmuz 2023 Tahkim Bülteni

ABD Yüksek Mahkemesi, Yabancı Hakem Kararı Alacaklılarının RICO’ya Dayanarak Talepte Bulunabileceğine Hükmetti

ABD Yüksek Mahkemesi, tahkim yargılaması sonucunda verilen hakem kararını ABD’detenfiz ederek alacağını tahsil etmek isteyen yabancıları ilgilendiren önemli bir kararverdi. Yüksek Mahkeme, 22 Haziran 2023 tarihli kararında, ABD vatandaşı olmayankişilerin de Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act’e (“RICO”) dayanaraktalepte bulunabileceği sonucuna ulaştı.

Karara konu olayda, davacı Rus vatandaşı, davalı Rus vatandaşına karşı bir LCIA tahkimdavasını kazanmıştır. Davacı, hakem kararını Kaliforniya yerel mahkemesinde tenfizettirmiş ve davalının Kaliforniya’daki mal varlıkları dondurulmuştur. Bu süreçte, davalıbaşka bir tahkim davasını kazanmış ve burada lehine hükmedilen alacağı ABD’dekitedbirlerden etkilenmemek adına off-shore kuruluşlarla saklamaya çalışmıştır.

Bunun üzerine davacı, RICO hükümlerine dayanarak Kaliforniya yerel mahkemesindedava açmış ve bu dava reddedilmiştir. İlk derece mahkemesi, RICO’nun yalnızca ABD’deki malvarlıklarında meydana gelen ülke içi zararlarda uygulanabileceğini,davacının Rus vatandaşı olması nedeniyle ülke içi zarar koşulunun oluşmadığını belirtmiştir.

Kararın istinafı üzerine, istinaf mahkemesi, alacaklı ABD vatandaşı olmasa dahi alacağınABD’de tahsil edilemediği bir durumda ülke içi zarar şartının gerçekleşeceğine hükmetmiştir. Yüksek Mahkeme de bu yaklaşımı uygun bulmuş ve kararı onamıştır.

Yargıtay, Önceki Yargılamada Tahkim İtirazı İleri Sürüldükten Sonra Tahkim ŞartıHilafına Yerel Mahkemede Yeni Bir Dava Açılmasını Dürüstlük Kuralına Aykırı Buldu

Davacı kooperatif, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinde tahkim şartı bulunmasınarağmen davalı yükleniciye karşı yerel mahkemede dava açmıştır. İlk derece mahkemesi,davayı taraflar arasındaki sözleşmede tahkim şartı bulunması sebebiyle usuldenreddetmiştir.

Davacı istinaf başvurusunda bulunarak tahkim şartının geçersiz olduğunu, davalınınaralarındaki tahkim sözleşmesini ispatlaması gerektiğini ancak ispat yükünü yerinegetiremediğini ileri sürmüştür.

Davacı; bu konuda tahkim sözleşmesinin geçerliliği için yönetim kurulunun kooperatiftarafından verilen bir yetkiye dayanarak tahkim sözleşmesini imzaladığının davalıtarafından ispatı gerektiğini belirtmiştir. Bölge Adliye Mahkemesi ise istinafbaşvurusunu esastan reddetmiştir. Bunun üzerine davacı temyiz yoluna başvurmuştur.

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi 25 Ocak 2023 tarihli ve 2023/291 E., 2023/259 K. sayılıkararında davacının, daha öncesinde davalı tarafından aynı sözleşmeye dayanarak yerelmahkemede açılan başka bir davada tahkim itirazında bulunduğunu tespit etmiştir. Bunadayalı olarak mahkeme, davacının mevcut davada tahkim anlaşmasının geçersizliğiniileri sürmesinin dürüstlük kuralına aykırılık oluşturduğuna, davalının tahkim itirazınınhaklı olduğuna ve uyuşmazlığın tahkim usulüyle çözülmesi gerektiğine hükmederek ilkderece ve istinaf mahkemesi kararlarını onamıştır.

Haziran Ayında Türk Tahkim Dünyasında Neler Yaşandı?

ISTAC ve Asya Uluslararası Tahkim Merkezi arasında bir iş birliği anlaşması imzalanmıştır.

ISTAC tarafından “Tahkim Yargılamasında 1 Numaralı Usuli Ara Karar” başlıklı birkonferans gerçekleştirilmiştir. Floriane Lavaud tarafından modere edilen konferansta ofisimiz kurucu ortağı Prof. Dr. Ziya Akıncı “1 Numaralı Usuli Ara Karar’ın Pratik veHukuki Yönü” başlıklı bir konuşma yapmıştır. Dr. Anna Kozmenko, “1 Numaralı UsuliAra Kararda Numaralı Yazılı Beyanlara, Eklere ve Bildirimlere İlişkin Kurallar” hakkında katılımcılara bilgi vermiş, Steven Finizio “1 Numaralı Usuli Ara Kararda Belge İbrazınaİlişkin Kurallar” konusunda bir sunum yapmıştır. Hussein Haeri ise “1 Numaralı UsuliAra Kararda Tanıklara, Uzmanlara ve Duruşmaya İlişkin Kurallar” başlıklı bir sunumg erçekleştirmiştir.

Diğer Tahkim Bültenleri

2024-03-28T12:58:47+00:00
Go to Top