Mayıs 2023 Tahkim Bülteni

İngiltere ve Galler Hukuk Komisyonu ve Almanya Adalet Bakanlığı Tahkim Kanunlarını Tadil Etme Çalışmalarını Sürdürdü

İngiltere ve Galler Hukuk Komisyonu 1996 Tahkim Kanunu’nun revize edilmesi konusundaki Mart 2023 tarihli yeni raporunda üç öneriye yoğunlaşmıştır. İlk olarak, taraflar aksini kararlaştırmadıkça tahkim anlaşmasına tahkim yeri hukukunun uygulanacağı yönünde bir hükmün kanuna eklenmesi önerilmiştir. İkinci olarak, hakem heyetinin kendi yetkisi hakkında verdiği kararının iptaline ilişkin bir başvuruda bulunulması halinde, mahkeme tarafından yapılacak yargılamanın bir temyiz niteliğinde olduğunun ve yeni delil veya argümanların ve delillerin yeniden değerlendirilmeden yapılacağının vurgulanması önerilmiştir. Son olarak, tahkim sürecinde hakemlerin milletinin taraflarınkinden farklı olmasının talep edilmesinin her zaman meşru sayılacağına ilişkin düzenlenme eklenmesi önerilmiş ve hakemlerin atanmasına ilişkin olarak ayrımcılığın nasıl engellenebileceği değerlendirilmiştir.

Öte yandan Almanya Adalet Bakanlığı da tahkim kanunun revizyonu için çalışmalara başlanıldığını duyurmuştur. Söz konusu revizyon çalışmaları 26 yıl önce yürürlüğe giren tahkim kanununun ilk defa değiştirecektir. Önerilen değişiklik konuları arasında (1) tahkim anlaşmasının sözlü ve elektronik olarak akdedilmesi, (2) çok taraflı tahkimlerde hakemlerin atanması, (3) çevrimiçi duruşmaların yapılması, (4) hakem kararlarının yayınlanması, (5) hakem kararlarının iptali ve tenfizi davalarında İngilizce hakem kararları ve diğer dokümanların çeviri olmaksızın sunulması ve tarafların anlaşması üzerine devlet mahkemeleri önündeki bu yargılamaların İngilizce olarak görülebilmesi yer almaktadır.

Yargıtay Hakemin Tarafsızlık ve Bağımsızlık Yükümlülüğüne Uymadığı Yönündeki İtirazın Tahkim Yargılamasında İleri Sürülmesi Gerektiğine Karar Verdi

Hakem kararının iptalini isteyen Davacı, hakem heyetinin iki üyesinin daha önce aynı hukuk bürosunda ortak olduğunu ifade ederek hakemlerin tarafsız ve bağımsız olmadığını ileri sürmüştür.

Davacı ayrıca taraflarca yargılamaya HMK kurallarının uygulanmasının kararlaştırılmasına rağmen hakem heyetinin nihai kararında MTK’nin uygulamasının usule aykırı olduğunu ifade etmiştir. Son olarak Davacı hakem heyetinin esasa ilişkin değerlendirmesine yönelik itirazlarda bulunmuştur.

Bölge Adliye Mahkemesi ise hakemlerin ikisinin eskiden aynı hukuk bürosunu işletmesinin tarafsızlık ilkesine aykırı olmadığını, hakemlerin bu hususu ifşa etmesinin gerekmediği, bu durumun iptal davasında dile getirilmesi için tahkim yargılaması esnasında sürülmesi gerektiğini ifade etmiştir. Usule uygulanacak kurallar bakımından ise Mahkeme, usule MTK’nın uygulanmasının somut dava koşulları altında doğru olduğunu, kaldı ki yargılamada yapılan işlemler bakımından HMK ve MTK hükümlerinin bir farklılık arz etmediğinden bu hususun bir iptal sebebi olarak dikkate alınamayacağını ifade etmiştir. Son olarak Bölge Adliye Mahkemesi, hakem kararının esasına yönelik itirazların iptal yargılamasında dikkate alınamayacağına karar vermiştir. Böylelikle Mahkeme, iptal istemini geri çevirmiştir.

Kararının temyizi üzerine Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 10 Ekim 2022 tarihli ve E. 2022/5447 K. 2022/6806 sayılı kararı ile, Bölge Adliye Mahkemesi kararını onamıştır.

Nisan Ayında Türk Tahkim Dünyasında Neler Yaşandı?

Prof. Dr. Ziya Akıncı, ISTAC ve Kırgız Ticaret ve Sanayi Odası Tahkim Merkezi iş birliği çerçevesinde düzenlenen Yatırım Tahkimi Webinar’ında “İnşaat Sözleşmeleri ve Yatırım Tahkimi” başlıklı bir sunum yapmıştır. Prof. Dr. Akıncı ayrıca Moskova Devlet Üniversitesi tarafından düzenlenen “Rusların Taraf Olduğu Uyuşmazlıkların Rusya Dışında Çözümü” seminerinde “ISTAC’ın Sunduğu Avantajlar ve ISTAC nezdinde Çözümlenen Rus Uyuşmazlıklarının Çözümü” konusunda bir konuşma gerçekleştirmiştir.

Diğer Tahkim Bültenleri

2024-03-28T12:58:51+00:00
Go to Top