Haziran 2023 Tahkim Bülteni

Suudi Ticari Tahkim Merkezi (SCCA) Yeni Kurallarını Yayımladı

Suudi Ticari Tahkim Merkezi (“SCCA”), 2023 Tahkim Kuralları’nı (“Kurallar”)yayımlamıştır. Kurallar, 1 Mayıs 2016 tarihinde kabul edilen SCCA Tahkim Kuralları’nın ikinci versiyonu olarak geliştirilmiştir. Suudi Arabistan 2030’a kadar bölgedeki öndegelen alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemi merkezlerinden olmayı hedeflemektedir.Yenilenmiş Kurallar bu bakımdan önemli bir gelişme olarak değerlendirilmektedir.

Kurallar ile getirilen önemli değişiklikler arasında SCCA Tahkim Divanı’nın kurulmasıyer almaktadır. Divan, hakem atanması ve masraf avansının belirlenmesi dahil olmaküzere, birçok yetki ile donatılmıştır.

Bunun yanı sıra, davalarda teknolojinin kullanımı arttırılmış, tahkim talebinin elektronikyöntemlerle sunulması ve hakem kararının e-imzalı verilmesi gibi birçok imkansunulmuştur.

Usuli olarak da birden çok sözleşmeden doğan tahkimlerinin bir arada görülmesi vedavaların birleştirilmesi imkânı getirilmiştir. Ayrıca hakem heyetlerinin yetkileri genişletilmiş, hakem heyetlerine duruşma yöntemini belirleme, taraf vekillerindekideğişikliklere müdahale etme ve tarafları sulh olmaya teşvik etme gibi yetkiler tanınmıştır. Tarafların iddia ve savunmalarının hızlandırılmış yargılama ile reddedilmesiusulü (early disposition of claims or defenses) de kurallara getirilen bir diğer yenilikolarak göze çarpmaktadır.

Kurallar, 1 Mayıs 2023’ten itibaren başlatılan tahkim yargılamalarında uygulanacaktır.

Yargıtay İtirazın İptali Davalarının Tahkimde Görülebileceğine ve Hakemlerin İcra İnkar Tazminatına Hükmedebileceğine Karar Verdi

İptal davasına konu tahkim yargılamasında hakem heyeti, davalının icra takibineitirazının kısmen iptaline hükmetmiştir. Davalı, itirazın iptali davasının tahkimde görülmeyeceğini ve hakemin icra-inkâr tazminatına hükmetmesinin hatalı olduğunubelirterek hakem kararının iptalini talep etmiştir. Davalı ayrıca, yargılama giderlerinindavanın kabulü/reddi oranında dağıtılmamış olmasının hukuka aykırı olduğunu, hakemheyetinin bilirkişi incelemesi yapmadığı ve tarafların eşitliğine aykırı davrandığını ilerisürmüştür.

Bölge Adliye Mahkemesi, Davalı’nın icra takibine itirazın iptalinin tahkime elverişliolmadığı ve icra-inkâr tazminatının verilemeyeceğine yönelik itirazını yerinde görmemiştir. Ayrıca mahkeme, hukuki dinlenilme hakkı ve bilirkişi deliline başvurulmasıile ilgili olarak, tarafların davada usulünce delillerini ibraz ettikleri ve hakemin süreciyürütürken bilirkişiden rapor alıp almamakta serbest olduğunu, uygulanacak hukukkurallarının tespiti ve tahlilinin hakeme ait olduğunu, hakem kararının esasının iptaldavasında tartışılamayacağını ifade etmiştir. Son olarak mahkeme, Davalı’nın yargılamagiderleri hakkındaki itirazını da reddetmiştir. Böylelikle mahkeme, iptal istemini geriçevirmiştir.

Kararının temyizi üzerine Yargıtay 6. Hukuk Dairesi 13 Şubat 2023 tarihli ve E.2023/260 K. 2023/544 sayılı kararı ile Bölge Adliye Mahkemesi kararını onamıştır.

Mayıs Ayında Türk Tahkim Dünyasında Neler Yaşandı?

Society of Construction Law, Türkiye tarafından düzenlenen “Talepten Tahkime KadarMüzakere ve Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri” konulu seminerde ofisimiz ortaklarından Prof. Dr. Ziya Akıncı ve Fatma Güney katılımcılara konuya ilişkin bilgilerini aktarıp,katılımcıların sorularını cevaplamışlardır.

Diğer Tahkim Bültenleri

2024-03-28T12:58:49+00:00
Go to Top