Şubat 2024 İnşaat Bülteni

FIDIC ve Ukrayna Arasında İş Birliği Anlaşması İmzalandı

FIDIC ve Ukrayna, ülkenin yeniden inşasını sağlamak üzere tedarik ve proje uygulama süreçlerini yenilemek amacıyla beş yıllık stratejik bir iş birliği başlattı. Anlaşma, ortak Uluslararası Finans Kurumu (IFI) projeleri başta olmak üzere çeşitli noktalara odaklanmaktadır. Bunlar arasında altyapı projelerinin yürütülmesinde FIDIC sözleşmelerinin ve Altın Prensiplerin kullanılmasının geliştirilmesi, Ukrayna’nın IFI projeleri için kurumsal potansiyelinin artırılması, yerel düzeydeki mühendislik ve proje yönetimi hizmetlerinin teşvik edilmesi, FIDIC kurallarıyla uyumlu Ulusal Özel Koşulların (National Particular Conditions) geliştirilmesi yer almaktadır.

Yapım İşlerinde Uygulanacak Artırımlı Fiyat Farkı Hesaplamasına İlişkin Düzenleme Yürürlüğe Girdi

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun Geçici 7’nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar’ı içeren Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu düzenleme, 1 Mart 2023 tarihinden önce ihale edilen ve 28 Aralık 2023 itibarıyla devam eden yapım işlerine uygulanacak artırımlı fiyat farkının hesaplanmasına ilişkindir. Buna göre, bu yıl içerisinde gerçekleştirilecek kısımlar için hesaplanan fiyat farkı, katsayının 1 olarak uygulanmasıyla artırımlı olarak verilecektir. Ayrıca, fiyat farkı hesaplamasına dair hüküm bulunmayan sözleşmelerde TÜİK Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi’ndeki değişim oranının yüzde 15’i kadar fiyat farkı verilecektir.

Gizli Ayıptan Kaynaklanan Tazminatın Hesaplanmasında Davanın Açılış Tarihindeki Rayiç Bedel Esas Alınmalıdır

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklanan, eksik ve ayıplı şekilde ifa edilen edimlerin ve kira kaybının tazmin edilmesinin talep edildiği uyuşmazlıkta gizli ayıp hususunu değerlendirmiştir. Gizli ayıbı “eserin teslimi sırasında ilk bakışta görülemeyen, muayene ile hemen anlaşılamayan, sonradan kullanılmakla ortaya çıkan, ancak hatalı kullanımdan değil, yapımdan kaynaklanan bir ayıp” olarak tanımladıktan sonra Mahkeme, somut olaydaki sözleşme uyarınca davacıya bırakılan dükkandaki su yalıtımının gizli ayıp kapsamında kaldığını tespit etmiştir. Söz konusu gizli ayıptan kaynaklı zararın tazmininde de ifanın yapıldığı andaki yapım bedelinin değil, dava tarihindeki rayiç bedelin esas alınması gerektiğini tespit etmiştir.

Diğer İnşaat Bültenleri

2024-03-28T13:09:13+00:00
Go to Top