Nisan 2022 İnşaat Bülteni

Yüklenicilere Ek Fiyat Farkı Verilmesine İlişkin Kurum Kararı Yayınlandı

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun Geçici 5. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslara Dair Tereddütlerin Giderilmesine İlişkin Kurul Kararı kurum web sitesinde yayımlandı. Kurul kararında yüklenicilere ek fiyat farkı verilmemesi yönünde idarenin takdir yetkisi bulunup bulunmadığı hususuna ilişkin olarak; Kamu İhale Kanunu’na göre ihalesi yapılan ve Türk lirası üzerinden sözleşmeye bağlanan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde ek fiyat farkı verilebileceği belirtildi. Ek fiyat farkı verilebilecek alım türlerini, ürün ve girdilerle hesaplamalara ve sözleşmelerin devrine ilişkin esas ve usulleri tespite Cumhurbaşkanı yetkili kılındı.

FIDIC Yönetim Kurulu Mart Ayı Toplantı Kararlarını Duyurdu

FIDIC Yönetim Kurulu mart ayı toplantısında Eylül 2022’de Cenevre’de gerçekleştirilecek olan FIDIC Küresel Altyapı Konferansı’nın planlarını güncelledi. Kurul üyeleri konferansın biçimini, yapısını ve iş modelini tartıştı ve son iki yılda kullanılan Zoom sistemini geliştirmek için yeni bir dijital konferans platformuna yatırım yaparak birleşik bir yüz yüze ve sanal konferans hibrit çözümünü benimsemeye karar verdi. Bu danışma kurulları, müstakbel liderler ve FIDIC’in üye dernekleri ile ilgili ileriye dönük önemli konularda yönetim kuruluna tavsiyelerde bulunacak.

İnşaat Projelerindeki Uyumsuzluklar Nedeni ile Yüklenicinin Uğradığı Zararın ve Fiyat Farkının İşverenden Tahsil Edilmesi Gerekmektedir

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi, iş sahibince yükleniciye verilen mimari ve betonarme projelerindeki uyumsuzluklar nedeni ile -varsa- yüklenicinin uğradığı zararın tespit ettirilmesine ve farklı malzeme kullanımı nedeni ile yüklenici lehine bir fiyat farkı (alacak) doğmuşsa bunun da bilirkişilere hesaplattırılıp bu hesaba göre bir hüküm kurulması gerektiğine karar vermiştir.

Diğer İnşaat Bültenleri

2024-03-28T13:09:25+00:00
Go to Top